Prawo międzynarodowe
Niemieckie akty prawne

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA  > wstęp <

 

 

Rozporządzenie
w sprawie opłat w towarowym transporcie samochodowym

z dnia 22 grudnia 1998 roku

(Fed.Dz.Ust. I nr 87 z dnia 30.12.1998 str. 3982)

 

Na podstawie dyspozycji § 22 ust. 2 ustawy o towarowym transporcie samochodowym z dnia 22 czerwca 1998 roku (Fed.Dz.Ust. I str. 1489) w powiązaniu z rozdziałem 2 ustawy o kosztach administracyjnych z dnia 23 czerwca 1970 roku (Fed.Dz.Ust. I str. 821), artykułem 56 ustawy o dostosowaniu zakresów właściwości z dnia 18 marca 1975 roku (Fed.Dz.Ust. I str. 705) oraz zarządzeniem organizacyjnym z dnia 27 października 1998 roku (Fed.Dz.Ust. I str. 3288) Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mieszkaniowej w porozumieniu z Federalnym Ministerstwem Finansów i Federalnym Ministerstwem Gospodarki i Technologii zarządza co następuje:

 

§ 1

(1) Właściwe urzędy za wykonywane czynności urzędowe wyszczególnione w dyspozycji § 22 ust. 1 ustawy o towarowym transporcie samochodowym pobierają opłaty zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

(2) Obciążenie za poniesione koszty wystawiane jest osobno.

 

§ 2

(1) Wydawanie zezwoleń na przewóz leków, urządzeń medycznych, wyposażenia i innych środków pomocniczych zgodnie z dyspozycją w pkt. 5.1 załącznika do niniejszego rozporządzenia odbywa się nieodpłatnie, jeśli środki te przeznaczone są do udzielania pomocy w nagłych przypadkach.

(2) W przypadku przedsiębiorstw mających swoją siedzibę za granicą możliwa jest rezygnacja z obciążania za poniesione koszty, jeśli spełniony jest warunek wzajemności.

 

§ 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następnym po dniu ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie w sprawie opłat w towarowym transporcie samochodowym z dnia 4 lipca 1984 roku (Fed.Dz.Ust. I str. 882), znowelizowane na mocy rozporządzenia z dnia 24 maja 1996 roku (Fed.Dz.Ust. I str. 703).

 

Załącznik (do § 1 ust. 1): Wykaz opłat

To23799a.ANS

L.p.

Czynność urzędowa objęta obowiązkiem uiszczenia opłaty

Opłata w DEM

1

Towarowy transport samochodowy objęty obowiązkiem uzyskania zezwolenia:

 

1.1

Udzielenie zezwolenia na realizację zarobkowego towarowego transportu samochodowego

120 - 500

1.2

Wydanie egzemplarza zezwolenia

30 – 120

1.3

Korekta / wydanie wtórnika zezwolenia lub wtórnika egzemplarza zezwolenia

30 – 70

1.4

Wydanie zaświadczenia odnośnie najbliższego odpowiedniego dworca kolejowego

40 – 60

 

2

Towarowy transport samochodowy objęty obowiązkiem posiadania licencji:

 

2.1

Wydanie / wznowienie licencji na kraje Wspólnoty

100 – 350

2.2

Wystawienie poświadczonego odpisu

30 – 135

2.3

Korekta / wydanie wtórnika licencji na kraje Wspólnoty lub wtórnika poświadczonego odpisu

30 – 80

 

3

Trans graniczny towarowy transport samochodowy w ramach kontyngentu CEMT:

 

3.1

Udzielenie zezwolenia CEMT łącznie z wydaniem książki raportów przejazdów

110 – 250

3.2

Korekta / wydanie wtórnika zezwolenia CEMT łącznie z wydaniem książki raportów przejazdów

20 – 40

 

4

Trans graniczny towarowy transport samochodowy objęty obowiązkiem posiadania zezwolenia CEMT na transport mienia przesiedlenia:

 

4.1

Udzielenie zezwolenia CEMT na transport mienia przesiedlenia

110 – 230

4.2

Korekta / wydanie wtórnika zezwolenia CEMT na transport mienia przesiedlenia

20 – 40

 

5

Trans graniczny towarowy transport samochodowy wymagający zezwolenia z ograniczeniem co do ilości przejazdów lub ograniczeniem czasowym, realizowany na podstawie umów dwustronnych:

 

5.1

Wydanie zezwolenia na przejazd jednorazowy

15 – 25

5.2

Wydanie zezwolenia na przejazd wielokrotny

30 – 200

5.3

Wydanie zezwolenia okresowego (zezwolenie czasowe na każdy pociąg drogowy i na każdy kraj):

 

5.3.1

z okresem ważności do jednego miesiąca

25 – 45

5.3.2

z okresem ważności do trzech miesięcy

30 – 90

5.3.3

z okresem ważności do sześciu miesięcy

40 – 110

5.3.4

z okresem ważności do dwunastu miesięcy

80 – 210

 

L.p.

Czynność urzędowa objęta obowiązkiem uiszczenia opłaty

Opłata w DEM

5.4

Korekta / wydanie wtórnika zezwolenia z ograniczeniem czasowym

15 – 35

 

6

Pobieranie opłat za korzystanie z autostrady:

 

6.1

Późniejsze pobranie opłaty za korzystanie z autostrady

10

6.2

Zwrot opłaty za korzystanie z autostrad

30 – 50

6.3

Wydanie zaświadczenia zastępczego

30 – 40

 

7

Wymiana zezwoleń:

 

 

 

Wymiana zezwolenia na realizację towarowego transportu samochodowego, pozwolenia na transport mienia przesiedlenia lub ogólny na lokalny transport towarów, zaświadczenia upoważnienia lub zaświadczenia dopuszczenia do wykonywania zawodu lub egzemplarza zezwolenia, zaświadczenia upoważnienia lub zaświadczenia dopuszczenia do wykonywania zawodu

30 – 100

 

8

Za czynności urzędowe nie wyszczególnione w pkt. od 1 do 7 mogą być pobierane opłaty w podanej niżej wysokości:

30 – 270

9

Odrzucenie wniosku o dokonanie czynności urzędowej zgodnie z pkt. 1 do 8 z innych względów niż brak właściwości urzędu oraz wycofanie wniosku o dokonanie czynności urzędowej zgodnie z pkt. 1 do 8 po rozpoczęciu merytorycznego opracowywania wniosku, ale przed jego zakończeniem

do 75% opłaty pobieranej za dokonanie czynności urzędowej

10

Odwołanie lub cofnięcie czynności urzędowej zgodnie z pkt. 1 do 8, jeśli osoba zainteresowana stworzyła do tego powód

do 75% opłaty pobieranej za dokonanie czynności urzędowej

11

Częściowe lub całkowite odrzucenie sprzeciwu, jeśli sprzeciw nie odniósł skutku nie tylko z tego względu, że naruszenie przepisu odnośnie procedury lub formy zgodnie z dyspozycją § 45 kodeksu postępowania administracyjnego jest nieistotne

do wysokości opłaty przewidzianej za dokonanie czynności urzędowej

12

Wycofanie sprzeciwu po rozpoczęciu merytorycznego opracowywania sprzeciwu, ale przed jego zakończeniem

do 75% opłaty zgodnie z pkt. 11

13

Nieskuteczny sprzeciw, którego przedmiotem jest jedynie decyzja w sprawie kosztów

do 10% spornej kwoty


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved