Prawo międzynarodowe
Niemieckie akty prawne

Strona Stowarzyszenia

STRONA GŁÓWNA  > wstęp <

 

 

Rozporządzenie
o zezwoleniach obowiązujących w towarowym transporcie samochodowym

z dnia 22 grudnia 1998 roku

(Fed.Dz.Ust. I nr 87 z dnia 30.12.1998 str. 3971)

 

Na podstawie dyspozycji § 3 ust. 6 pkt 2 do 4 ustawy o towarowym transporcie samochodowym z dnia 22 czerwca 1998 roku (Fed.Dz.Ust. I str. 1485) w powiązaniu z artykułem 56 ustawy o dostosowaniu zakresu właściwości z dnia 18 marca 1975 roku (Fed.Dz.Ust. I str. 705) i zarządzeniem organizacyjnym z dnia 27 października 1998 roku (Fed.Dz.Ust. I str. 3288) Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mieszkaniowej zarządza co następuje:

 

§ 1 
Wniosek o udzielenie pozwolenia

(1) Przy składaniu wniosku zgodnie z dyspozycją § 3 ustawy o towarowym transporcie samochodowym w stosunku do urzędu wydającego zezwolenie przedsiębiorca ma obowiązek podania następujących danych i na żądanie udokumentowania ich:

 1. nazwa i forma prawna przedsiębiorstwa,
 2. właściwy sąd rejonowy, jeśli przedsiębiorstwo zostało wpisane do rejestru handlowego lub rejestru spółdzielczego,
 3. adres siedziby,
 4. numery właściwe dla siedziby przedsiębiorstwa w rozumieniu dyspozycji § 3 pkt 10 ustawy o telekomunikacji, w szczególności numer telefonu i telefaxu,
 5. adresy oddziałów,
 6. odnośnie przedsiębiorcy składającego wniosek (w przypadku spółek odnośnie organów uprawnionych do reprezentowania spółki, jak np. udziałowcy i zarządzający przedsiębiorstwem, w przypadku spółdzielni – odnośnie zarządu, w przypadku wspólnoty spadkobierców – odnośnie współspadkobierców, w przypadku osoby niepełnoletniej – odnośnie pełnomocnika ustawowego) oraz odnośnie osób ustanowionych do kierowania działalnością przedsiębiorstwa w dziedzinie towarowego transportu samochodowego: imię i nazwisko (w przypadku różnicy również nazwisko rodowe), dzień i miejsce urodzenia, adres i stanowisko w przedsiębiorstwie,
 7. ilość żądanych egzemplarzy pozwolenia,
 8. ilość oraz każdorazowo rodzaj i dopuszczalny ciężar całkowity użytkowanych pojazdów,
 9. w przypadku posiadaczy licencji na kraje Wspólnoty - właściwy urząd wydający zezwolenie, numer licencji, data wydania i okres ważności oraz liczba wydanych uwierzytelnionych odpisów.

(2) Wraz z wnioskiem należy przedłożyć urzędowi wydającemu zezwolenie następujące dokumenty w celu dokonania kontroli w przedmiocie spełniania wymogów niezbędnych dla wydania zezwolenia:

 1. odnośnie składającego wniosek przedsiębiorcy:
 1. wyciąg z rejestru handlowego lub rejestru spółdzielczego (odpis uwierzytelniony), jeśli dokonano tego rodzaju wpisu,
 2. dowód posiadania upoważnienia do reprezentowania,
 3. poświadczenie o karalności lub niekaralności na podstawie rejestru skazanych oraz informacja z centralnego rejestru przedsiębiorstw (w przypadku spółek odnośnie organów uprawnionych do reprezentowania spółki, jak wspólnicy i zarządzający przedsiębiorstwem, w przypadku spółdzielni – odnośnie zarządu, w przypadku wspólnoty spadkobierców – odnośnie współspadkobierców, w przypadku osoby niepełnoletniej – odnośnie pełnomocnika ustawowego),
 4. dokumenty niezbędne dla udokumentowania zdolności finansowej przedsiębiorstwa zgodnie z dyspozycją § 2 ust. 2 do 4 zarządzenia o dostępie do wykonywania zawodu w dziedzinie towarowego transportu samochodowego,
 5. zaświadczenie w przedmiocie posiadania wiedzy fachowej, jeśli składający wniosek przedsiębiorca osobiście kieruje działalnością w dziedzinie towarowego transportu samochodowego;
 1. odnośnie osób ustanowionych do kierowania działalnością w dziedzinie towarowego transportu samochodowego:
 1. poświadczenie o karalności lub niekaralności na podstawie rejestru skazanych,
 2. informacja z centralnego rejestru przedsiębiorstw,
 3. zaświadczenie na okoliczność posiadania wiedzy fachowej,
 4. zaświadczenie pozostawania w stosunku pracy.

Należy złożyć wniosek o wydanie poświadczenia o karalności lub niekaralności na podstawie rejestru skazanych i informacji z centralnego rejestru przedsiębiorstw w celu przedłożenia tych dokumentów w urzędzie wydającym zezwolenie. Zaświadczenia te nie mogą być wydane wcześniej jak przed trzema miesiącami. Przed wydaniem zezwolenia urząd wydający zezwolenia ma prawo do zasięgnięcia informacji co do wymienionych osób w centralnym rejestrze transportu.

 

§ 2 
Forma i brak możliwości przeniesienia zezwolenia na inną osobę

Zezwolenie i jego egzemplarze wydawane są przedsiębiorcy indywidualnie dla niego według wzorów zamieszczonych w załączniku. Zarówno zezwolenie jak i jego egzemplarze nie mogą być przenoszone na inną osobę.

 

§ 3 
Zwrot zezwolenia i egzemplarzy zezwolenia

Jeśli po wydaniu egzemplarzy zezwolenia zmniejszy się liczba pojazdów w sposób nie będący jedynie stanem przejściowym, wówczas przedsiębiorca ma obowiązek zwrócenia nadliczbowych egzemplarzy zezwolenia do urzędu wydającego zezwolenia. Jeśli przedsiębiorca zaprzestanie definitywnie działalności, wówczas jest on zobowiązany do niezwłocznego zwrotu zezwolenia i wszystkich jego egzemplarzy.

 

§ 4 
Informowanie o zmianach i korekta dokumentów

Jeśli po wydaniu zezwolenia uległy zmianie dane wyszczególnione w dyspozycji § 1 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5 i 6, wówczas przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym urzędu wydającego zezwolenia i na żądanie udokumentowania tych zmian. Jeśli zmiana dotyczy danych dotyczących przedsiębiorcy, które są zamieszczone w zezwoleniu, wówczas przedsiębiorca ma obowiązek przedłożenia zezwolenia i jego egzemplarzy w urzędzie wydającym zezwolenie w celu dokonania ich korekty.

 

§ 5 
Wykroczenia

Popełnia wykroczenie w rozumieniu dyspozycji § 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o towarowym transporcie samochodowym, kto umyślnie lub nieumyślnie wbrew postanowieniom § 4 zdanie 1 nie udziela informacji, udziela informacji nieprawidłowej, nie pełnej lub nie udziela jej w odpowiednim czasie bądź nie przedstawia dowodu, przedstawia dowód nieprawidłowy, nie pełny lub nie przedstawia go w odpowiednim czasie.

 

§ 6 
Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po ogłoszeniu rozporządzenia.

 

Załącznik (do § 2)

Załącznik zawiera wzory zezwolenia i jego egzemplarzy. Należy je sporządzać w formacie DIN A 4 na żółtym papierze o gramaturze 100 gram, (odcień HKS 2 N 55 %).

Dopuszcza się odstępstwa spowodowane zastosowaną techniką druku i przetwarzania danych.

G075422.TIF

Dyrektywa transportowa Transport kombinowany

 


Ó Copyright by PSM S.C. 1999r.
All Rights Reserved